Đỉnh non mây trắng cuộn rồi tan

Đỉnh non mây trắng cuộn rồi tan
Bên trời đi lại bến trăng ngàn Đỉnh non mây trắng cuộn rồi tan
Bên trời đi lại bến trăng ngàn