Cỏ hoa nở đóa thiện hiền

Cỏ hoa nở đóa thiện hiền
Non xanh nước tĩnh an thiền đã lâu Cỏ hoa nở đóa thiện hiền
Non xanh nước tĩnh an thiền đã lâu