Đã trở về mái nhà xưa

Đã trở về mái nhà xưa
Thì trăng thì gió bốn mùa an nhiên Đã trở về mái nhà xưa
Thì trăng thì gió bốn mùa an nhiên