Bao giờ gặp lại người thương nhớ

Bao giờ gặp lại người thương nhớ
Cởi áo hoàng hao lấm bụi đường Bao giờ gặp lại người thương nhớ
Cởi áo hoàng hao lấm bụi đường