Ta vui giấy bút mực tàu

Ta vui giấy bút mực tàu
Luyện dòng thư pháp ghi vào trong tâm Ta vui giấy bút mực tàu
Luyện dòng thư pháp ghi vào trong tâm