Ta phải đi khi một ngày đã tận

Ta phải đi khi một ngày đã tận
Yêu đã xong ân oán cũng xong rồi Ta phải đi khi một ngày đã tận
Yêu đã xong ân oán cũng xong rồi