Ta về ngồi lại tình hư ảo

Ta về ngồi lại tình hư ảo
Hư ảo không còn chỉ có ta. Ta về ngồi lại tình hư ảo
Hư ảo không còn chỉ có ta.