Trần gian mỏng mộng vô thường

Trần gian mỏng mộng vô thường
Đường xa mời mệt tôi nhường nhịn tôi Trần gian mỏng mộng vô thường
Đường xa mời mệt tôi nhường nhịn tôi