Khói trần bén giấc mơ tiên

Khói trần bén giấc mơ tiên
Bâng khuâng trăng trải qua miềm quạnh hiu Khói trần bén giấc mơ tiên
Bâng khuâng trăng trải qua miềm quạnh hiu