Bóng trúc quét sân trần chẳng đọng

Bóng trúc quét sân trần chẳng đọng
Vầng trăng xuyên biển nước không xao Bóng trúc quét sân trần chẳng đọng
Vầng trăng xuyên biển nước không xao