Ở đời muôn sự của chung

Ở đời muôn sự của chung
Hơn nhau một tiếng anh hùng mà thôi Ở đời muôn sự của chung
Hơn nhau một tiếng anh hùng mà thôi