Người từ vô tận tái sinh

Người từ vô tận tái sinh
Đi qua trần thế mang tình nhân gian Người từ vô tận tái sinh
Đi qua trần thế mang tình nhân gian