Núi là núi, sông là sông

Núi là núi, sông là sông
Thiền là một tách trà nồng trên tay Núi là núi, sông là sông
Thiền là một tách trà nồng trên tay