Nói ít không phải là nói ít

Nói ít không phải là nói ít
Mà là không hay nói những lời vô ích Nói ít không phải là nói ít
Mà là không hay nói những lời vô ích