Trăm năm nhìn xuống đời hư ảo

Trăm năm nhìn xuống đời hư ảo
Phút chốc nhìn lên ngộ lẽ trời Trăm năm nhìn xuống đời hư ảo
Phút chốc nhìn lên ngộ lẽ trời