Thõng tay vào trốn nợ đời

Thõng tay vào trốn nợ đời
Lời rao bỗng hóa từ lời từ bi Thõng tay vào trốn nợ đời
Lời rao bỗng hóa từ lời từ bi