Đơn sơ thôi những nụ cười

Đơn sơ thôi những nụ cười
Cho ta ý nghĩa cuộc đời từ nhau
Đơn sơ thôi những nụ cười
Cho ta ý nghĩa cuộc đời từ nhau