Cố ý trồng hoa hoa nở muộn

Cố ý trồng hoa hoa nở muộn
Vô tâm tiếp liễu liễu xanh um Cố ý trồng hoa hoa nở muộn
Vô tâm tiếp liễu liễu xanh um