Trần gian mắc đọa nợ nần

Trần gian mắc đọa nợ nần
Mai sau hóa kiếp bụi trần tìm vui Trần gian mắc đọa nợ nần
Mai sau hóa kiếp bụi trần tìm vui