Ta nay ở trọ trần gian

Ta nay ở trọ trần gian
Trăm năm về chốn xa xăm cuối trời. Ta nay ở trọ trần gian
Trăm năm về chốn xa xăm cuối trời.