Nghe trong vận chuyển đất trời

Nghe trong vận chuyển đất trời
Có ta – hạt bụi giữa đời phù du Nghe trong vận chuyển đất trời
Có ta – hạt bụi giữa đời phù du