Tưởng nghèo mà lại không nghèo

Tưởng nghèo mà lại không nghèo
Bên nhau chỉ một nụ yêu là giàu. Tưởng nghèo mà lại không nghèo
Bên nhau chỉ một nụ yêu là giàu.