Ngỡ chỉ là một cuộc chơi

Ngỡ chỉ là một cuộc chơi
Ngoái lại sau thấy một trời phù vân. Ngỡ chỉ là một cuộc chơi
Ngoái lại sau thấy một trời phù vân.