Trải qua mấy bận long đong

Trải qua mấy bận long đong
Ngộ ra chẳng sắc thì không cũng đành Trải qua mấy bận long đong
Ngộ ra chẳng sắc thì không cũng đành