Trần gian bao nỗi thăng trầm

Trần gian bao nỗi thăng trầm
Lấy điều Giác Ngộ tu tâm tịnh thiền. Trần gian bao nỗi thăng trầm
Lấy điều Giác Ngộ tu tâm tịnh thiền.