Lấy vật chất làm của, của sẽ rời ta.

Lấy vật chất làm của, của sẽ rời ta.
Lấy phúc đức làm của, của sẽ theo ta trọn đời Lấy vật chất làm của, của sẽ rời ta.
Lấy phúc đức làm của, của sẽ theo ta trọn đời