Khi tôi nằm xuống

Khi tôi nằm xuống:
Những gì tôi xài đã mất,
Những gì tôi để lại thì người khác xài,
Tôi chỉ đem theo được những gì tôi đã cho Khi tôi nằm xuống:
Những gì tôi xài đã mất,
Những gì tôi để lại thì người khác xài,
Tôi chỉ đem theo được những gì tôi đã cho