Tổ tiên công đức muôn đời thịnh

Tổ tiên công đức muôn đời thịnh
Con cháu thảo hiền vạn sự vinh Tổ tiên công đức muôn đời thịnh
Con cháu thảo hiền vạn sự vinh