Tổ tông hiền đức thiên niên thịnh

Tổ tông hiền đức thiên niên thịnh
Tử hiếu tôn hiền vạn đại hưng. Tổ tông hiền đức thiên niên thịnh
Tử hiếu tôn hiền vạn đại hưng.