Tổ tiên phúc dày lưu hậu thế

Tổ tiên phúc dày lưu hậu thế
Cháu con đức sáng rạng tiền nhân Tổ tiên phúc dày lưu hậu thế
Cháu con đức sáng rạng tiền nhân