Đức tâm thánh thiện gia đình thịnh

Đức tâm thánh thiện gia đình thịnh
Tài trí thanh liêm tổ quốc hưng. Đức tâm thánh thiện gia đình thịnh
Tài trí thanh liêm tổ quốc hưng.