Kẻ ngu ngắm mê mãi

Kẻ ngu ngắm mê mãi
Người trí chẳng bận tâm Kẻ ngu ngắm mê mãi
Người trí chẳng bận tâm