Tài sản lớn nhất của đời người là sức khỏe và trí tuệ.

Tài sản lớn nhất của đời người là sức khỏe và trí tuệ. Tài sản lớn nhất của đời người là sức khỏe và trí tuệ.