Cuộc đời bao khúc bể dâu

Cuộc đời bao khúc bể dâu
Tặng nhau chữ Tín bắc cầu Phúc duyên Cuộc đời bao khúc bể dâu
Tặng nhau chữ Tín bắc cầu Phúc duyên