Đạo là nếp sống tùy duyên

Đạo là nếp sống tùy duyên
Đói ăn, mệt nghỉ an nhiên tâm hồn Đạo là nếp sống tùy duyên
Đói ăn, mệt nghỉ an nhiên tâm hồn