Chở bao nhiêu đạo thuyền không thẳm

Chở bao nhiêu đạo thuyền không thẳm
Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà Chở bao nhiêu đạo thuyền không thẳm
Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà