Đời cát bụi chớ băn khoăn

Đời cát bụi chớ băn khoăn
Vừa vừa học quyết tâm trọn thành. Đời cát bụi chớ băn khoăn
Vừa vừa học quyết tâm trọn thành.