Nếu biết vô thường cơn sóng lặng

Nếu biết vô thường cơn sóng lặng
Thì lời trùng ngộ thốt mà chơi Nếu biết vô thường cơn sóng lặng
Thì lời trùng ngộ thốt mà chơi