Đạo khả đạo, phi thường đạo.

Đạo khả đạo, phi thường đạo. Đạo khả đạo, phi thường đạo.