Nhân: mọi người thương

Nhân: mọi người thương
Lễ: mọi người kính
Nghĩa: mọi người trọng
Trí: mọi người phục
Tín: mọi người tin Nhân: mọi người thương
Lễ: mọi người kính
Nghĩa: mọi người trọng
Trí: mọi người phục
Tín: mọi người tin