Trước là Lễ, Nghĩa dưới trên

Trước là Lễ, Nghĩa dưới trên
Sau là văn hóa mới nên con người. Trước là Lễ, Nghĩa dưới trên
Sau là văn hóa mới nên con người.