Hôm qua mộng lại thật gần

Hôm qua mộng lại thật gần
Đừng lay tôi nhé hồng trần mong manh Hôm qua mộng lại thật gần
Đừng lay tôi nhé hồng trần mong manh