Ta ngồi đỉnh núi này đây

Ta ngồi đỉnh núi này đây
Mây ơi xoá hộ mộng vây buộc người. Ta ngồi đỉnh núi này đây
Mây ơi xoá hộ mộng vây buộc người.