Đường về khép bóng trần gian

Đường về khép bóng trần gian
Lợi danh gói một hành trang vô thường. Đường về khép bóng trần gian
Lợi danh gói một hành trang vô thường.