Bài vô thường dễ nhớ lại hay

Bài vô thường dễ nhớ lại hay
Trong cơn mộng ai biết mình đang mộng. Bài vô thường dễ nhớ lại hay
Trong cơn mộng ai biết mình đang mộng.