Rồi đây ta cũng bỏ ta

Rồi đây ta cũng bỏ ta
Có không không có cũng là phù du. Rồi đây ta cũng bỏ ta
Có không không có cũng là phù du.