Ngày mai mơ mộng làm chi

Ngày mai mơ mộng làm chi
Sẽ tàn sẽ mất còn gì nữa đâu. Ngày mai mơ mộng làm chi
Sẽ tàn sẽ mất còn gì nữa đâu.