Vèo trông lá rụng đầy sân

Vèo trông lá rụng đầy sân
Công danh phù thế có ngần ấy thôi. Vèo trông lá rụng đầy sân
Công danh phù thế có ngần ấy thôi.