Có gì mà lấy làm vui

Có gì mà lấy làm vui
Chỉ là một giấc mộng vùi trăm năm Có gì mà lấy làm vui
Chỉ là một giấc mộng vùi trăm năm