Giã từ cõi mọng điêu linh

Giã từ cõi mọng điêu linh
Ta về buôn bán với mình phôi pha Giã từ cõi mọng điêu linh
Ta về buôn bán với mình phôi pha